Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.
firetruck_T.png
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Výjezd jednotky Metodický list číslo 3
O
Vydáno dne: 29. října 2001
Aktualizace: 30. listopadu 2007 Stran: 3
I.

Charakteristika

1) Cílem výjezdu je odjezd jednotky z místa její dislokace nebo z místa, kde se v daném
čase nachází se stanovenými silami a prostředky, na určené místo zásahu dle pokynu
příslušného operačního střediska nebo velitele jednotky v čase stanoveném právním
předpisem (viz odst. 2).

2) Při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nejpozději do

a) 2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b) 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu
v jednotce jako své zaměstnání,

c) 5 minut jednotky složené z hasičů uvedených v písmenech a) a b) nebo z členů,
kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště, nebo

d) 5 minut jednotky hasičského záchranného sboru kraje zřízené na stanici typu
P0 1.

3) Doba podle odst. 2 je dobou výjezdu. Jde o časový úsek mezi vyhlášením poplachu
a odjezdem sil a prostředků jednotky určených k výjezdu z místa dislokace jednotky, ve
kterém se nacházely před vyhlášením poplachu. Pokud je nutné před výjezdem
dovybavit požární techniku, vyměnit kontejner požárního automobilu apod., je doba
podle odst. 2 dobou zahájení činnosti jednotky k neprodlenému výjezdu uvedené
požární techniky.

4) Hasič má při výjezdu osobní ochranné prostředky a zařízení, zejména ochrannou přilbu,
oblek určený pro zásah, svítilnu, ochranné rukavicemi, opasek, sekyrku, jednoduchý
klíč na spojky.

II.

Úkoly a postup činnosti
Příprava k výjezdu


5) Jednotky k výjezdu vysílá operační středisko, zřízené pro území, kde má být zásah
uskutečněn nebo operační středisko, které převezme zásah do působnosti (dále jen
„příslušné operační středisko“) 2. Hasiči sloužící v organizačním řízení výkonu služby
na stanici přeruší svoji dosavadní činnost tak, aby tím nevzniklo nebezpečí nebo
nevznikly škody z přerušené práce (úraz elektrickým proudem, opaření, únik látek,
havárie obsluhovaného zařízení) a odeberou se nejrychleji na místo odkud je zahájena
příprava k výjezdu.

6) Příprava hasiče k výjezdu a dopravě zahrnuje zejména vybavení stanovenými osobními
ochrannými prostředky, věcnými prostředky požární ochrany a obsazení požárních
automobilů, které jsou pro výjezd určeny. U příslušníků se vychází z jejich
organizačního zařazení upřesněného při nástupu k výkonu služby.

7) Za součást zásahu - přípravu k výjezdu se považuje i cesta hasiče po vyhlášení poplachu
do hasičské zbrojnice nebo na stanici, např. z místa bydliště.

8) Řidiči požárních automobilů určených k výjezdu zajistí jejich odpojení od vnějších
zdrojů (tlakový vzduch, el. energie) a uvedou motory těchto automobilů do chodu.

9) Na pokyn velitele jednotky a dle charakteru události provedou hasiči případné
dovybavení dalšími věcnými prostředky požární ochrany (dále jen „věcné prostředky“).
Výjezd jednotky

10) K výjezdu musí být jednotce určeno:
a) požární technika a věcné prostředky odpovídající předpokládané činnosti, popř.
další vybavení, a to podle dostupných informací o druhu a místě události, která
zásah vyvolala,
b) místo zásahu, popř. další informace dané příkazem k výjezdu nebo dokumentací
o hasebním obvodu.

11) Pokud není předem stanoveno vnitřní organizací jednotky nebo při nástupu hasičů
k výkonu služby, musí být rovněž určen:
a) počet hasičů v jednotce,
b) velitel jednotky, která se výjezdu zúčastní, a to i v případě výjezdu skupiny,
tj. dvou hasičů, kde musí být určen její vedoucí.

12) Na místo zásahu nemusí vyjíždět všechny síly a prostředky jednotky, které se po
vyhlášení poplachu dostavily do místa dislokace jednotky nebo tam jsou připraveny.
„Jednotky k výjezdu vysílá příslušné operační středisko“ 2.

13) Každý výjezd jednotky musí být neprodleně nahlášen územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje 3. Ohlášení provede místní ohlašovna požáru,
která poplach jednotce vyhlásila, nebo velitel jednotky vyjíždějící k zásahu.

14) V případě, že je nutné zabezpečit bezpečný výjezd požární techniky na komunikaci,
musí být u jednotky stanoven způsob provedení a odpovědnosti za zabezpečení výjezdu
na komunikaci.

15) Velitel jednotky při výjezdu:
a) musí mít příkaz k výjezdu (stačí jeden pro všechnu požární techniku, která v dané
době výjezdu opouští místo dislokace jednotky),
b) provede kontrolu připravenosti jednotky k výjezdu,
c) dává řidiči pokyn k výjezdu a zapnutí výstražného zařízení,
d) vybaví se potřebnou dokumentací pro výjezd dle charakteru události (např.
operativní karta, operativní plán, kartotéka ulic, obcí).

16) Příkaz k výjezdu obsahuje zejména:
a) adresu místa zásahu,
b) čas vyhlášení poplachu jednotce,
c) druh události, která zásah vyvolala,
d) určenou požární techniku k výjezdu,
e) datum,
f) identifikaci osoby, ohlašovny požárů nebo příslušného operačního střediska, které
jednotku vysílá.

III.

Očekávané zvláštnosti

17) Při výjezdu je nutné počítat s následujícími komplikacemi:
a) úraz na vnitřních komunikacích stanice (např. špatné osvětlení, uklouznutí),
b) pád do prostoru skluzů,
c) úraz v zúžených profilech (garáže, vnitřní komunikace),
d) úraz před nebo za automobilem,
e) úraz při připojování přívěsu nebo přenášení dodatečné výstroje a výzbroje,
f) úraz při nastupování do automobilu, selhání požární techniky (např. při startu
motoru),
g) pád uvolněných předmětů z požární techniky,
h) pád předmětů vlivem otevření nezajištěných uzávěrů skříní a dveří,
i) samovolné zavření nezajištěných výjezdových vrat nebo porucha otevíracího
mechanismu vrat,
j) náhlé změny meteorologických podmínek (např. námraza, náledí, nárazový vítr).

 
17.04.2015 19:44:09
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one