Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Požáry zemědělských objektů

images.png
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Metodický list číslo 28
P
Název:
Požáry zemědělských objektů
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3
I.

Charakteristika

1) Za objekty pro zemědělskou výrobu 1 považujeme:

a) objekty pro pěstování rostlin,
b) stáje, jako samostatný objekt nebo stavebně souvislou skupinu objektů nebo její část
sloužící v živočišné výrobě k ustájení užitkových zvířat. Součástí stájí jsou zpravidla
i provozní prostory, kde jsou pracoviště přípravy krmiva, sběru vajec, příruční
sklady, prostory k zajištění hygienických a veterinárních podmínek. Půdní prostor
stájí může být využíván jako další stájový prostor nebo příruční sklad krmiva nebo
podestýlky,
c) skladové objekty, stodoly, halové sklady sena, slámy a suchých stonkových rostlin,
obilí, jejichž součástí mohou být přistavené pomocné provozy, např. příjmu a
expedice, manipulační plochy. Uzavřené zásobníky, které slouží jako sklady krmiva
u stájí, provozní či denní sklady surovin nutných pro technologii výroby nebo sklady
odpadů,
d) objekty nebo část objektu pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin se sušárnou
ve stavebním objektu nebo vně objektu jako otevřené technologické zařízení.

2) Tento metodický list neřeší požáry garáží, dílen, skladů PHM, sil a senážních věží, stájí
na jatkách, umístění zvířat v ZOO zahradách a útulcích, v cirkusech, požáry skladů
přípravků na ochranu rostlin, skladů hnojiv, mrazíren, chladíren, i když se tyto prostory
mohou jako součást zemědělských objektů vyskytovat
.
3) Požáry zemědělských objektů jsou charakteristické:

a) přítomností velkého množství snadno zápalných a lehce hořlavých látek (seno,
sláma, obiloviny, krmné směsi, úsušky a jejich prach), velkou rychlostí šíření požáru,
b) velkou intenzitou výměny plynů, která roste při požárech otevřených hal, tepelným
sáláním a silným zakouřením,
c) šířením požáru v objektu v důsledku přítomnosti hořlavých stavebních konstrukcí,
chybějících nebo narušených požárně dělících konstrukcí, neutěsněných
technologických prostupů, chybějících nebo nefunkčních uzávěrů, otevřených
půdních shozů a šachet, úletu jisker,
d) možným rozšířením požáru na další objekty a šířením požáru skrytou a vnější cestou
(duté konstrukce stěn, příček, ventilační prostupy, technologické prostupy,
dopravníky, zasažené povrchy střešních konstrukcí, úlety jisker, hořlavé látky mezi
objekty),
e) ohrožením zvířat požárem a zplodinami hoření a nebezpečím z ohrožení zvířaty
(zvířata pudově cítí nebezpečí, mnohem rychleji reagují na kouř, jsou neklidná, mají
panické až zdivočelé chování),
f) ustájením velkých počtů zvířat a drůbeže (velkochovy), odvázaná zvířata, volně
pobíhající zvířata, volný chov drůbeže v halách i na volné ploše,
g) při příjezdu prvních jednotek na místo požáru zejména u skladových objektů lze
předpokládat požár již ve II. až III. fázi požáru.


II.

Úkoly a postup činnosti

4) Při hašení požárů zemědělských objektů je třeba:

a) průzkumem zjistit informace o možném ohrožení osob, ohrožení ustájených zvířat,
drůbeže a podmínky pro jejich záchranu, stav a průběh evakuace před příjezdem
jednotky,
b) ověřit vypnutí elektrického proudu u zasažených objektů, včetně venkovního vedení
nízkého a vysokého napětí v okolí zasaženého objektu; přitom prověřit větrání a
odvod tepla z prostoru, kde se chovají zvířata (zejména u drůbežáren), při vypnutí
elektrické energie,
c) pokud nejsou ohroženy osoby, zásah přednostně směřovat pro vytvoření podmínek
pro záchranu zvířat,
d) průzkum zpravidla provádět současně s evakuací zvířat a s rozvinutím prvních
jednotek, vodní proudy nasadit na ochranu evakuačních a zásahových cest. Zvolit
hlavní směr nasazení vodních proudů, nasadit je k zabránění šíření požáru po
podestýlce uvnitř stájí, k šíření požáru po nosných a dělících konstrukcích, hořlavých
stropech, půdních skladových prostorech a střešní krytině. Snížit intenzitu sálavého
tepla. Zamezit šíření požáru v hlavním směru (viz metodický list č. 1/P) a ve směru,
který zajišťuje záchranu osob a zvířat a likviduje pro ně vzniklé nebezpečí. Pokud je
to nutné k zabránění šíření požárů, přikročit i k přerušení hořlavých konstrukcí,
případně k jejich rozebrání a odstranění a vytvořit tak dostatečné dělící pásy a
proluky (přístřešky, kolny, ploty, hromady stébelnatých látek kolem objektu,
přerušení souvislé vrstvy hořlavé krytiny a další). K tomu zejména využít
zaměstnanců a dostupné mechanizace v místě požáru.

5) Další směr útoku se určí podle následujících zásad:

a) po celou dobu zásahu zajistit síly a prostředky pro průběžný průzkum širšího okolí
požáru se zaměřením na likvidaci po směru větru vznikajících ohnisek úletem
hořících částic sena, slámy; zajistit uzavření větracích otvorů na okolních objektech a
zabezpečit jejich střežení hlídkami vybavenými jednoduchými hasebními
prostředky,
b) při hašení skladů, stodol a halových skladů stébelnatých látek zvážit možnost
oddělení nezasažené části vytvořením proluk pomocí mechanizace se zajištěním
vodními proudy, popřípadě dohodnout s majitelem vyhoření naskladněné hmoty za
asistence jednotky; pozor na nebezpečí propadnutí do vyhořelých kanálů pod
povrchem hmoty,
c) trvale sledovat stav nosných konstrukcí, chránit před požárem základní nosné
konstrukce a provést opatření k zachování jejich stability zejména u ocelových
a betonových konstrukcí, např. chlazením při odhořívání naskladněné hmoty zamezit
případnému ohrožení zasahujících hasičů a rozmístěné mobilní požární techniky
zřícenými konstrukcemi (nebezpečí zřícení konstrukcí) - nejčastěji štíty stodol, boční
zdi, atika, přesahy střešních konstrukcí, římsy a další,
d) u požárů obilí a granulovaných stébelnatých úsušků na technologickém zařízení
sušáren dát pozor na nebezpečí výbuchu, zajistit odstavení technologického zařízení,
případně vyprázdnit technologické zařízení a hasit mimo toto zařízení.

 
III.

Očekávané zvláštnosti

6) Při požárech zemědělských objektů je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

a) předpoklad dlouhotrvajícího zásahu a tím velké nároky na síly a prostředky
a součinnost zaměstnanců provozovatele objektu (zajištění stravování, pohonné
hmoty, střídání zasahujících hasičů, speciální mechanizace apod.),
b) speciální druhy ustájení komplikují nebo i částečně znemožňují záchranu zvířat
(např. ustájení v boxech, klecích, kotcích, volné ustájení, ustájení na vysoké
podestýlce
apod.),
c) staré, neudržované a poškozené objekty (poškozené konstrukce střech, krovů, stropů
podlah, křídlových vrat),
d) umístění samostatně stojících objektů na okraji obytných zón v neuzavřených
a nehlídaných areálech (pozdní zpozorování a ohlášení požáru),
e) nedostatky v zásobování požární vodou v důsledku chybějících zdrojů požární vody
v místě, nebo jejich neudržování,
f) nedostatečný počet zaměstnanců pro evakuaci zvířat a majetku a předem
nevytvořené evakuační prostory,
g) chybějící dokumentace zdolávání požárů,
h) omezená průjezdnost komunikací a přístupnost k objektům, nedostatečně únosný
povrch komunikací zejména k samostatně stojícím objektům v polích a vliv
meteorologických podmínek na sjízdnost,
i) snížená možnost hašení naskladněných materiálů,
j) přítomnost venkovního vedení elektrického napětí, sloupových transformátorů
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
k) ztížení zásahu jednotek kouřem a zplodinami hoření včetně vlivu na okolí (zápach),
velká potřeba dýchací techniky, složité podmínky pro použití přetlakové ventilace
(velké prostory a přirozená ventilace),
l) nutnost zajištění mechanizace s obsluhou (nakladače, traktory s valníky, fekální vozy
apod.),
m) potřeba stanovení opatření k zabezpečení dohledu nad místem zásahu směřující
k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru - předání místa zásahu,
n) potřeba zajištění trvalého nuceného odvětrávání některých halových stájových
prostor bez vlastního náhradního zdroje elektrické energie (v důsledku odpojení od
elektrické sítě) z důvodu odvětrání a snížení tepla (v případě výpadku hrozí udušení
zejména u drůbeže),
o) změna využití objektů k jiným účelům (např. sklady odpadů a sběrných surovin,
plastů, střiže, vrakoviště), možnost kontaminace požární vody nebezpečnými látkami
používanými v zemědělských objektech,
p) tavení některých částí konstrukcí, odstřelování střešních krytin z eternitu apod.,
q) skladování sena na roštech - ztížení hašení a nebezpečí pro zasahující,
r) příruční sklady s nebezpečnými látkami (jedy, kyseliny apod.),
s) vytápění objektů lokálními topidly (tlakové láhve, rozvody plynu apod.),
t) úrazy od nářadí nebo zemědělských strojů odložených v porostu,
u) nevhodně odstavená zemědělská technika v objektech nebo v jejich bezprostřední
blízkosti.
 
18.04.2015 11:05:52
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one