Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Odchyt a hubení vos, včel a sršňů

013329.jpg
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu
Metodický list číslo 4
T
Název:
Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2
I.

Charakteristika

1) Úkolem jednotky při záchraně osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich
života. Pokud zásah splňuje uvedenou definici záchrany, může jednotka provádět i odchyt
a hubení vos, včel a sršňů 1 (dále jen „obtížný hmyz“). Včely, které opustily při rojení úl,
mohou být zdrojem přenosu nakažlivých nemocí (mor včelího plodu, hniloba, roztoče,
varoáza).

2) Zásah jednotky, jehož obsahem je hubení obtížného hmyzu, lze považovat za běžnou
ochrannou dezinsekci. Je třeba používat insekticidy, které lze používat bez zvláštního
povolení k použití autorizovanou osobou nebo fyzickou osobou, kterou autorizovaná
osoba prokazatelně zaškolila3 a které nevyžadují nahlášení zákroku předem. Přitom je
možno použít jen insekticidy schválené orgánem ochrany veřejného zdraví v míře
nezbytně nutné, je třeba dodržet návod k jejich použití a kontrolovat účinnost. Informace
o nebezpečných vlastnostech dané látky a informace o složení látky nebo přípravku
obsahuje bezpečnostní list.

3) Nejčastější výskyt požadavků na odchyt obtížného hmyzu závisí na jejich druhu a ročním období:

a) včely – květen, červen, kdy hledají místo pro svou matku, v červenci a srpnu je
menší výskyt – zatoulané tzv. hladové včely,
b) vosy – květen, červen hlavně ve spárách, na balkóně, pod parapety apod., v červenci,
srpnu a září dle výskytu ovoce,
c) sršni – výskyt zejména v srpnu a září,
d) ostatní měsíce jsou zastoupeny v závislosti na teplotě.

II.

Úkoly a postup činnosti

4) Při odchytu a hubení obtížného hmyzu je třeba:

a) rozhodnout o způsobu provedení odchytu i následném hubení obtížného hmyzu,
b) k odchytu a hubení obtížného hmyzu využít hasičů, kteří netrpí alergickými reakcemi
na včelí (popřípadě vosí, sršní) bodnutí,
c) na odchyt a hubení obtížného hmyzu nasadit jen nezbytný počet hasičů,
d) chránit se proti bodnutím obtížným hmyzem včelařskou kuklou případně včelařskou
kombinézou (zásahový oděv se nedoporučuje z důvodu možnosti vniknutí hmyzu
pod tento oděv), rukavicemi a holeňovou obuví; vyžaduje-li to situace (např. použití
insekticidních prostředků), pak i dýchacím přístrojem nebo kompletním
protichemickým oblekem (Sunit, OPCH90 POC – cvičná verze),
e) po ukončení zásahu, před sejmutím ochranných pomůcek, provést důkladnou
kontrolu oděvu, aby při jeho svlékání nedošlo k pobodání zatoulaným obtížným
hmyzem; je vhodné mít připraven v záloze další insekticid (popř. smetáček).

5) Taktika zásahu:

a) roj včel lze zklidnit zkrápěním vodní mlhou nebo kouřem. Zamezit pohybu roje
obtížného hmyzu z hnízda lze insekticidem. Obtížný hmyz lze také znehybnit
jakýmkoliv i netoxickým avšak lepkavým prostředkem (např. lak na vlasy),
b) včelí roj z dostupných míst sebrat silným sklepnutím do rojáčku. V případě, že
sklepnutý chomáč obsahuje včelí matku, nalétají do rojáčku nadzdvihnutým víkem
i ostatní včely. Rojáček je nutné umístnit v blízkém okolí (do stínu) a vyčkat určitou
dobu, místo rojáčku lze použít i průmyslový vysavač nebo vysavač na listí,
c) včely v rojáčku zahubíme (s vyloučením veřejnosti) buď mechanickým
rozmačkáním, udušením v kouři, utopením nebo použitím insekticidu. Rojáček i se
sebraným rojem lze předat k utracení další osobě (včelaři); předání se provádí
písemnou formou, předávací protokol by měl obsahovat i poznámku, že povinnost
utratit roj neznámého původu přechází na přebírajícího,
d) včelí roj nebo vosí (sršní) hnízdo lze likvidovat i v silném igelitovém pytli, který se
na roj navleče, roj (hnízdo) se po té sklepne či odřízne,
e) vosí a sršní hnízda se snažíme likvidovat až v pozdním odpoledni nebo večer, kdy je
uvnitř nejvíce jedinců,
f) obtížný hmyz v igelitovém pytli zahubíme co nejdříve, buď mechanicky nebo
chemicky - pomocí insekticidů nebo sirných knotů. Insekticid lze nastříkat i do
vstupního otvoru hnízda vos a sršní již před navlečením pytle,
g) včelí roj usazený na nevhodných místech pro sklepnutí (např. na zemi, plotu,
zábradlí) lze likvidovat pomocí insekticidů nebo vysavače,
h) vosí (sršní) hnízda skrytá na nepřístupných místech (např. ve zdivu za trámem)
likvidovat pomocí insekticidů nebo vysavače. U velkých hnízd po opatrném narušení
stěny hnízda aplikovat insekticid ve více patrech hnízda.

III.

Očekávané zvláštnosti

6) Při odchytu obtížného hmyzu je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

a) u alergiků může při bodnutí dojít až k život ohrožujícím stavům (anafylaktický šok).
Mnohačetná pobodání jsou nebezpečná, zvláště do oblasti horních cest dýchacích
nebo do krku a okolí oka,
b) tmavé oblečení napadají včely více než světlé, rovněž napadají prudce se pohybující
nebo výrazně aromatické předměty.
15.04.2015 19:43:31
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one