Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.
image.jpg
Ministerstvo vnitra–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Lesní požáry
Metodický list číslo
21
P
Vydáno dne: 29. října 2001
Stran: 3
I.

Charakteristika

1) Z hlediska orientace je les členěn na polesí a na základní tvarové plánovací jednotky zvané oddělení. Každé oddělení je rozděleno na řadu porostů. Jednotlivé porosty se od sebe liší druhem dřeviny, jejím stářím, bonitou a způsobem hospodaření. Podle zákona1 zajišťuje odbornou úroveň hospodaření v lese „odborný lesní hospodář“, od kterého je možno získat předcházející informace.
2) Průběh a taktiku hašení lesích požárů ovlivňují:
a) klimatické podmínky
i) relativní vlhkost vzduchu, množství srážek (dlouhotrvající sucho),
ii) směr, síla a rychlost větru,
iii) délka a intenzita slunečního záření a venkovní teplota,
b) hořlavost lesních porostů podle druhu dřeviny a stáří,
c) půdní kryt a konfigurace terénu včetně přírodních překážek,
d) dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů.
3) Lesní požáry lze rozdělit na:
a) podzemní - požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se skrytým hořením pod vrstvou hrabanky,
b) pozemní - požár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech),
c) korunový (vysoký) - požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z pozemního požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh požáru je nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření.
4) Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru na velkých plochách, které může vést k obklopení nasazených sil a prostředků, návštěvníků lesa. likvidace požáru je zdlouhavá, nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být zabezpečen dohled proti opětovnému rozhoření.

II.

Úkoly a postup činnosti

5) Při průzkumu lesního požáru je nutné zjistit:
a) plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické podmínky a členitost terénu,
b) ohrožené objekty ve směru šíření požáru,
c) překážky, které mohou zabránit šíření požáru,
d) přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro pohyb požární techniky (nebezpečí uvíznutí), případně náhradní přístupové možnosti k místu požáru,
e) možnosti zásobování vodou,
f) zvážit možnost leteckého průzkumu.

6) Při hašení lesního požáru je třeba:

a) zvolit vhodný druh požárního útoku nebo organizovat požární obranu s ohledem na šíření požáru a množství sil a prostředků na místě zásahu; přitom se zaměřit zejména na směry šíření požáru k ohroženým objektům,
b) zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zajistit ochranu zasahujících sil a prostředků (nebezpečí obklopení požárem),
c) pokud možno
i) vytvořit v dostatečné vzdálenosti ochranný pás nebo proluku s využitím zemědělské a lesní techniky,
ii) využít leteckou techniku pro hašení,
iii) nasadit k likvidaci požáru útočné proudy, lafetové proudnice, jednoduché hasební prostředky (lopaty, tlumnice) a jiné ženijní nářadí,
iv) použít prostředky pro zvýšení hasebního účinku vody
.
7) Při hašení lesních požárů se velitel zásahu podle rychlosti šíření požáru rozhodne pro jeden z těchto způsobů:

a) hašení po celé frontě požáru nebo hašení nejprve nejnebezpečnějších míst hoření po stranách a v týlu, s cílem vytvořit proluky na ploše zachvácené požárem a rozdělit hořící plochu na drobné úseky a potom likvidovat požár na těchto úsecích. Tohoto způsobu se užívá při hašení na velké ploše,
b) hašení přední fronty požáru a pozdější likvidaci po stranách a v týlu,
c) hašení požáru po stranách a postupné zužování požárem zasažené plochy,
d) likvidaci hoření po stranách a v týlu a postupné hašení s přiblížením k přední linii fronty požáru, a to větší rychlostí, než je rychlost požáru,
e) založením protipožáru na vhodném místě (přírodní nebo umělá překážka - silnice, násep, potok), kde dochází k místní změně směru proudění vzduchu směrem k frontě požáru („nasávání vzduchu požárem“).

8) Při nasazení letecké techniky na hašení lesních požárů je nutno stanovit odhozy tak, aby byly prováděny pokud možno podél fronty šíření požáru, převážně s bočním větrem a v dohodě s velitelem zásahu.

9) Proluky, jako překážky pro šíření korunového požáru, se vytváří s dostatečným předstihem, podle výšky okolních porostů. Zpravidla stačí vykácet stromy korunami směrem od ohně, při nedostatku času kácíme polovinu stromů na proluce korunami od ohně a druhou polovinu směrem proti ohni a odvětvíme. Při určování proluk využíváme lesních cest, průseků, vodních toků, silnic, železnice, polí, luk a pasek.

10) S podzemním požárem se lze setkat obvykle u vyschlých pasek, rašelinišť nebo bahnité půdy. Je nebezpečné z důvodu propadu do prohořelých dutin vstupovat do místa hořícího podzemního požáru bez zajištění, zejména u podzemních požárů rašelinišť. Podzemní požár uhasne často sám, jakmile narazí na překážku - značně mokré vrstvy, podzemní prameny, jíly, písky, zemité nebo skalnaté podloží. Pro jeho lokalizaci je nutno vyhloubit rýhy nebo příkopy, a to až na spodní vodu nebo minerální (nehořlavé) podloží.

III.

Očekávané zvláštnosti

11) Při lesních požárech je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

a) u požárů ve vegetačním období je nebezpečí způsobení škod zásahem na sousedících polích v důsledku zajištění příjezdu na místo zásahu (zajistit dokumentaci škod),
b) uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních a lesních cestách,
c) zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru nebo při nesprávném umístění požární techniky,
d) přítomnost elektrického vedení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
e) poškození hadicového vedení, nedostatek hadic,
f) nedostupnost požáru mobilní požární technikou, možná změna průjezdnosti terénu během zásahu,
g) fyzicky náročné přesunování na velké ploše,
h) velké nároky na síly a prostředky, stravování, pohonné hmoty a hasební vodu při dlouhotrvajícím zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky,
i) nebezpečí ztráty orientace ve složitém terénu a v noci,
j) nebezpečí výbuchu munice ve vojenských prostorech,
k) nebezpečí padajících kamenů, odštěpujících se částí skal na příkrých stráních,
l) vznik komínového efektu na příkrých stráních,
m) nutnost dohledu proti opětovnému rozhoření a problémy s jeho zajištěním. 
15.04.2015 18:58:17
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one