Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Činnost hasičů na místě zásahu

fireman logo_full.jpeg
Ministerstvo vnitra–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Činnost hasičů na místě zásahu
Metodický list číslo
6
Ř
Vydáno dne: 31. října 2002
Stran: 2
I.

Charakteristika

1) Na místě zásahu jsou hasiči podřízení svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům vydat velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel zásahu rozkaz přímo.

II.

Úkoly a postup činnosti

2) Hasiči na místě zásahu 1 (týká se všech hasičů i určených do různých funkcí na místě zásahu, např. velitelů jednotek, členů štábu velitele zásahu):

a) plní rozkazy a pokyny (povely) příslušných velitelů,
i) znají úkol svůj a své jednotky,
ii) neopouští určené stanoviště pokud mu nehrozí bezprostřední ohrožení jeho života,
iii) samostatně a iniciativně využívají výhodné situace při změně okolností při zásahu,
b) postupují tak, aby zásahem případně způsobená škoda byla co nejmenší,
c) dodržují pravidla spojení,
d) provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli jednotky nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu,
e) dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají osobní ochranné pracovní prostředky,
f) nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mohou ohrozit jejich zdraví,
g) varují ostatní při nebezpečí a učiní opatření k jejich záchraně, využívají všech svých znalostí při posouzení míry nebezpečí u zásahu,
h) využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany, získaných při odborné přípravě, dodržují zásady uvedené v Cvičebním řádu jednotek požární ochrany - technický výcvik.

3) Hasič – příslušník HZS ČR:

a) je povinen při provádění zásahu nebo úkonu dbát, aby v souvislosti s touto činností nevznikla osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nutnou k dosažení účelu prováděného zásahu nebo úkonu. Je rovněž povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem zásahu, nevznikly odcizením nebo poškozením škody, kterým lze zabránit, a to do doby jeho převzetí vlastníkem, uživatelem nebo Policií České republiky 
b) je oprávněn

i) vyžaduje-li to účinné zabezpečení plnění úkolů hasičského záchranného sboru, vyzvat každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby se podrobil omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu (dále jen „zásah“); zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je povinen výzvy příslušníka uposlechnout. Příslušník je oprávněn vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost a tato osoba je povinna výzvě vyhovět,
ii) příslušník s odpovídající odbornou způsobilostí 4 je oprávněn v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany majetku používat výbušniny a výbušné předměty,
iii) požadovat od právnických a fyzických osob informace potřebné k plnění základních úkolů hasičského záchranného sboru,
iv) provádět potřebná zjištění a služební úkony (dále jen „úkon“), nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost; úkonem se rozumí činnost prováděná při výkonu státní správy v oboru působnosti hasičského záchranného sboru. Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností,
v) k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky. O vstupu do vojenských objektů, do objektů Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky platí zvláštní předpisy.

4) Příslušnost k hasičskému záchrannému sboru prokazuje příslušník služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo ústním prohlášením „hasičský záchranný sbor“ .

5) Ústním prohlášením „hasičský záchranný sbor“ prokazuje příslušník svou příslušnost k hasičskému záchrannému sboru pouze v případech, kdy okolnosti zásahu nedovolují prokázat příslušnost ostatními způsoby uvedenými v odstavci 4. Příslušník se prokáže ihned, jakmile to okolnosti zásahu dovolí .

6) Při úkonech prokazuje příslušník příslušnost k hasičskému záchrannému sboru služebním průkazem
15.04.2015 19:34:43
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one