Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Zpráva o činnosti sboru za rok 2014

velky znak zeleny.jpg
Tato výroční valná hromada byla valnou hromadou volební, která ukončuje pětileté období práce výboru sboru, zvoleného na výroční valné hromadě na počátku roku 2010. Z tohoto důvodu je vhodné krátce zrekapitulovat posledních pět let činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicích, to znamená období let 2010 až 2014.
Nejdůležitějším konstatováním je, že za celé toto období v obci nebyl zaznamenán požár a ani nebyl vykonán žádný jiný ostrý výjezd. Celé období v rámci sboru působila výjezdová jednotka v počtu 11 až 12-ti členů. V této sestavě jsou zahrnuti velitel, jeho zástupce, dva strojníci a čtyři řidiči. Náš sbor se v hodnocených létech zúčastnil všech soutěží organizovaných třetím okrskem tzn. okrskového kola požárního sportu, soutěže sv. Floriána i soutěže s použitím PS 8. Vždy se zúčastnila dvě družstva mužů a dvakrát i družstvo žen. Dvakrát se základní soutěže konaly u nás v Kaňovicích. Zúčastnili jsme se i každoročního závěrečného námětového cvičení v okrsku, které se rovněž dvakrát uskutečnilo v naší obci. Bohužel jsme v těchto létech nevykázali žádnou činnost na úseku práce s mládeží. V rámci oprav a údržby techniky a zařízení byla vyměněna všechna okna v budově hasičské zbrojnice, natřena cela střecha, včetně věže, nainstalováno zabezpečovací zařízení a provedeny další některé menší úpravy. U technických zařízení a výstroje byly provedeny celkové opravy dvou stříkaček PS 12 a jedné PS 8 a byly pořízena elektrocentrála.Vybavení bylo doplněno o nové hadice, savice a některé další komponenty. Zakoupeny byly nové pracovní stejnokroje pro výjezdovou jednotku. Celé období organizaci řídil 9-ti členný výbor zvolený na počátku roku 2010. V hodnoceném období došlo ve složení výboru k jedné změně, kdy byl do výboru kooptován Petr Bartečko do funkce náměstka starosty. Výbor se za pět let sešel 70 krát. V na počátku roku 2010 čítala členská základna 67 členů, z toho 22 žen. V hodnoceném období došlo k odhlášení 14-ti a přijetí čtyř členů, takže v současné době máme 57 členů, z toho 21 žen. Tolik krátká rekapitulace minulého volebního období.
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicích v roce 2014.V oblasti prevence jsme se v rámci velmi omezených možností snažili jako vždy o zvyšování požární bezpečnosti obce udržováním a posilováním zařízení požární ochrany a to údržbou sítě hydrantů počínaje a snahou o provádění osvěty mezi občany konče.
Důležité je, že v průběhu roku 2014 nebyl na území Kaňovic zaznamenán žádný požár, což je jistě dobré konstatování. Za celý rok nebyl mimo cvičení a přípravu na ně proveden žáden výjezd. Proto se na úseku represe věnovala celá zásahová jednotka a z ní vytvořené družstvo mužů, někdy i družstva dvě, jak zdokonalování se v ovládání techniky v praxi, tak i teoretickému vzdělávání v rámci výcvikového roku. Znovu se potvrdilo, že zásahovou jednotku tvoří skupina členů sboru, která má předpoklady i podmínky k tomu, aby především v oblasti represe, aktivní činnosti na úseku výkonné požární ochrany, kdy je třeba fyzické i psychické odolnosti dokázali hodně. V průběhu roku došlo ve složení zásahové jednotky k jedné změně. Poděkování je třeba vyslovit samozřejmě jak veliteli sboru Danielovi Kusákovi, tak jeho zástupci Martinu Bartečkovi. Jejich společnou zásluhou je možné konstatovat, že je zde akceschopná zásahová jednotka, z níž je možno podle potřeb a okamžitého stavu tvořit, měnit a doplňovat soutěžní družstvo nebo družstva. Velitel sboru i se svým zástupcem i ostatní funkcionáři sboru, kterým to nařizují stanovy, úspěšně absolvovali všechna povinná periodická školení.
Jako každý rok se družstva mužů v loňském roce zúčastňovala soutěží v požárním sportu. První soutěž, okrskové kolo v požárním sportu, společně se soutěži sv. Floriána proběhla 26.4.v Řepištích. V prvém kole v požárním sportu se naše družstva umístila na druhém a třetím místě. V soutěži sv. Floriána pak na třetím a čtvrtém mstě. Následovala retro soutěž v požárním útoku za použití stříkaček PS8, která se uskutečnila 8. 5.rovněž v Řepištích. Této soutěže se z naší strany zúčastnila opět dvě družstva mužů a výsledkem bylo druhé a šesté místo.Letos se sice soutěží nezúčastnilo naše družstvo žen, ale výsledky družstev mužů považujeme za velmi dobré. Důležité je, že družstva jsou vyrovnána a jejich vzájemná umístění se v soutěžích mění dle momentálních dispozicí.
V závěru roku jsme se ještě zúčastnili závěrečného ročního okrskového cvičení, které tentokrát proběhlo v Řepištích. Cílem byl zásah na budovu bývalé restaurace, včetně zásahu v zamořeném území a evakuace zraněné osoby z objektu, to vše za snížené viditelnosti. Z našeho sboru se zúčastnilo 9 členů. Cvičení prokázalo dobrou připravenost organizátorů i zasahujících sborů a mimo malých nedostatků, splnilo svůj účel, což bylo konstatováno na vyhodnocení cvičení řídícím štábem.
Dále se naše aktivita se soustředila na ošetřování stávající techniky, výzbroje a výstroje. Vybavení sboru bylo doplněno o 1 kus pracovního obleku PS 2 a dále nové proudnice.Dále se pokračovalo v úklidech a malých úpravách hasičské zbrojnice. Tou největší je instalace zabezpečovacího zařízení v budově hasičské zbrojnice. Na brigádnické činnosti se podílelo více členů a všem, kteří se prací zúčastnili jménem výboru SDH děkuji. Celkem bylo na těchto akcích odpracováno 72 hodin.
O provozuschopnost a údržbu techniky se starají členové výboru v čele se starostou Sboru, velitelem a strojníkem. Údržbu jak vozidla, tak výzbroje děláme svépomocí. V průběhu roku bylo odpracováno na údržbě techniky 68 hodin. Důležité je, že naše vozidlo AVIA, sice s problémy,ale ještě prošlo technickou prohlídkou a je tedy zatím připraveno k dalšímu využití. Vozidlo AVIA je však již za zenitem své výkonnosti a téměř i životnosti.
Situace na úseku práce s mládeži se bohužel nezměnila, děti nebo dorostenci v našem sboru nejsou. V členské základně není k dnešnímu dni ani jeden člen mladší osmnácti let. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel obce se zvedají i počty dětí. Stále se nyní zvýrazňuje závažný problém a to v obsazení místa vedoucího mládeže.
Ve společenské oblasti naši činnosti, je třeba uvést, že na počátku letošního roku byl uspořádán společenský večírek v sále pohostinství Magera a před týdnem se uskutečnil ve stejném místě ten letošní. Hodnocení obou akcí bylo příznivé. Do oblasti společenského života patří i jiné, dnes již tradiční akce. Byl zorganizován již třináctý ročník velikonočního pochodu do okolí našich obcí. I tato akce,na jejímž startu se sešlo 179 účastníků,byla úspěšná.Na rozdíl od roku 2013 kdy se vlivem špatného počasí neuskutečnila Brukaniáda, se v roce 2014 v tradičním termínu tj. poslední srpnovou sobotu na sportovišti „mezi lesy“ soutěžilo. Soutěžní zápolení tříčlenných družstev v nezvyklých a recesních disciplínách přilákalo opět hodně soutěžících i množství diváků. Mimo již uvedených akcí bylo v prostorách hřiště mezi lesy pořádáno ještě tradiční stavění a kácení máje, smažení vaječiny a některé další akce, opět vždy se slušnou účasti.
Činnost organizace řídil po celý rok 9-ti členný výbor, který byl na minulé výroční valné hromadě nuceně mírně obměněn. Podle zažitého zvyku se výbor scházel pravidelně každý prvý čtvrtek, později pak v prvou středu v měsíci a v případě potřeby častěji. V průběhu roku se sešel 15x. Protože se konaly i schůze s rozšířenou účasti členů lze některé považovat za schůze členské. Účast na výboru byla kolísavá, avšak v průměru 65-ti procentní. Tento výsledek je celkem uspokojivý. S povděkem kvitujeme skutečnost, že se jednání nadále zúčastňují i další členové Sboru, kteří mají zájem o dění ve Sboru a při výborové schůzi mohou řešit své připomínky a nápady pro další činnost. Na dnešní výroční valné hromadě bude zvolen nový výbor, který by měl pokračovat v dalším zlepšování a zkvalitňování činnosti Sboru. Výborové schůze se budou konat nově každou druhou středu v měsíci. Členská základna čítá k dnešnímu dni 57 členů, všichni jsou starší 18-ti let. Z celkového počtu je 21 žen. Počet členů se od loňského roku snížil o 3 členy. V práci s členskou základnou se nezapomíná na zasloužilé členy, kteří se dožívají významných životních jubileí. Jistě si zaslouží poděkování a uznání za vše, co pro hasičskou organizaci udělali. V letošním roce jsme takto navštívili Michala Krečuna. Rovněž bylo blahopřáno ke svatbě Karině Kovalové.
Odpovídající pozornost je samozřejmě věnována hospodaření organizace. Proběhly revize jak hospodaření s finančními prostředky, tak revize hospodaření s technickými prostředky tzn. vybavením a zařízením, které Sbor vlastní. Zde proběhla řádná inventura. Pro řádné zabezpečení majetku byla uzavřena nová pojistná smlouva hasičské zbrojnice.

Pro úplnost předkládám pouze hlavní čísla o hospodaření:

Vydání za rok 2014: 102 898,33 Kč
Příjem za rok 2014: 86 545,- Kč
Stav hotovosti a na účtu k 1.1.2015: 131 133,64 Kč
03.05.2015 10:51:23
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one