Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Zpráva o činnosti sboru 2015

znak sdh.jpg
Zpráva o činnosti našeho sboru za rok 2015, která zazněla na výroční valné hromadě 15.ledna 2016.
ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  V  KAŇOVICÍCH  ZA  ROK  2015.
 
 
Bratři a sestry, vážení spoluobčané, vážení hosté,
scházíme se v této místnosti k hodnocení roční činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicích. Dnes se budeme zabývat událostmi roku 2015, odjehož konce uplynulojiž 15 dnů. Jsme přesvědčení, že je to již dostatečně dlouhá dobak tomu, aby bylo možno rok 2015důkladně zhodnotit a zároveň se soustředit na přípravu činnosti v roce 2016.Je nutné říci, že nastávající rok 2016 je pro náš sbor důležitý i proto, že byl založen v roce 1921 a tedy letos od této události uplyne 95 let.
      Rok 2015 byl rokem konání V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který přijal nové zásady pro činnost dobrovolných hasičů v dalších létech. Mimo jiné došlo v loňském roce v souladu se stanovami SH ČMS k organizační změně, kde Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska se stalo spolkem zapsaným do spolkového rejstříku. V závěru roku všechny Sbory dobrovolných hasičů předaly okresnímu sdružení hasičů podklady k provedení registrace jednotlivých sborů do registru spolků a po registraci se staneme dle stanov pobočným spolkem SH ČMS. Oficiální název organizace je nyní: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaňovice.
V oblasti prevence jsme se v rámci velmi omezených možností snažili jako vždy o zvyšování požární bezpečnosti obce udržováním a posilováním zařízení požární ochrany a to údržbou sítě hydrantů počínaje a snahou o provádění osvěty mezi občany konče.
Důležité je, že v průběhu roku 2015 nebyl na území Kaňovic,ani v přilehlé části Bruzovic,zaznamenán žádný požár, cožplatí již několik let, a to je jistě dobré konstatování. Za celý rok tak nebyl mimocvičení a přípravu na ně provedenžádný jiný výjezd. Proto se na úseku represe věnovala celá zásahová jednotka a z ní vytvořené družstvo mužů, někdy i družstva dvě, jak zdokonalování se v ovládání techniky v praxi, tak i teoretickému vzdělávání v rámci výcvikového roku. Znovu se potvrdilo, že zásahovou jednotku tvoří skupina členů sboru, která má předpoklady i podmínky k tomu, aby především v oblasti represe, svou aktivní činnosti na úseku výkonné požární ochrany, kdy je třeba fyzické i psychické odolnosti dokázali hodně. Velmi oceňujeme skutečnost, že se do této činnosti průběžně zapojují stále výrazněji mladí členové. Poděkování je tak třeba vyslovit jak veliteli sboru Danielu Kusákovi, tak jeho zástupci Martinu Bartečkovi. Jejich společnou zásluhou je možné konstatovat, že je zde akceschopná zásahová jednotka, zníž lze podle potřeb a okamžitého stavu tvořit, měnit a doplňovat soutěžní družstvo nebo družstva. Velitel sboru i se svým zástupcem i ostatní funkcionáři sboru, kterým to nařizují stanovy, úspěšně absolvovali všechna povinná periodická školení.Stejně tak velitel provedl podle pravidel Výcvikového roku předepsaná školení a výcvik členů zásahové jednotky.
Jako každý rok se družstva mužů v loňském roce zúčastňovala soutěží v požárním sportu i dalších soutěží organizovaných třetím okrskem. První soutěž, okrskové kolo v  požárním sportu, společně se soutěži sv. Floriána proběhla 25. dubnau nás v Kaňovicích. V prvém kole v požárním sportu av soutěži sv. Floriánajsme zaznamenali jedno druhé a jedno třetí místo. Následovala retro soutěž v požárním útoku za použití stříkaček PS8, která se uskutečnila 8.5.v Řepištích. Této soutěže se z naší strany zúčastnila dvě družstva mužů a výsledkem bylo vítězství jednoho z nich.Letos se siceopět soutěží nezúčastnilo naše družstvo žen, ale výsledky družstev mužů považujeme za velmi dobré. Důležité je, že družstva jsou vyrovnaná a jejich vzájemná umístění se v soutěžích mění dle momentálních dispozicí. Všem zúčastněným členům na všech soutěžích děkujeme.
V závěru roku jsme se ještě zúčastnili závěrečného ročního okrskového cvičení, které tentokrát proběhlo v Sedlištích. Cílem bylzásahna budovu bývalé pily. Akce proběhla za snížené viditelnosti. Z našeho sboru se zúčastnilo 9 členů. Cvičení prokázalo dobrou připravenost organizátorů i zasahujících sborů,když mimo družstev našeho okrsku, se zúčastnili i členové SDH Lískovec. Hodnocení cvičení řídícím štábem bylo dobré.
A nyní k dalším oblastem činnosti. Aby byl Sbor funkční, je třeba mít k dispozici akceschopné technické vybavení. Naše aktivita se soustředila na ošetřování stávající techniky, výzbroje a výstroje. Vybavení sboru pak bylo doplněno o kalové čerpadlo, koša některé menší věci.O provozuschopnost a údržbu techniky se starají členové výboru v čele se starostou Sboru, velitelem a strojníkem. Údržbu jak vozidla, tak výzbroje děláme svépomocí. Důležité je, že naše vozidlo AVIA, sice s problémy, ale ještě prošlo technickou prohlídkou a je tedy zatím připraveno k dalšímu využití. Přesto je na vozidle několik závad, které bude nutné v počátku roku odstranit. Je zbytečné zdůrazňovat fakt, že vozidlo AVIA je již za zenitem své výkonnosti a téměř i životnosti. Proto si dovoluji požádat nové obecní zastupitelství o přípravu řešení vzniklého stavu. V každém případě je třeba nezanedbat možnost získání dotace od státu, která se v roce 2016 připravuje.
Dále se pokračovalo v úklidech a malých úpravách hasičské zbrojnice. Tou největší je konečná instalace zabezpečovacího zařízení v budově.V rámci opravy silniční komunikace okolo hasičské zbrojnice bylo vyasfaltováno prostranství před touto budovou.Na brigádnické činnosti v roce 2015 se podílelo více členů a všem, kteří se prací zúčastnili jménem výboru SDH děkuji. Celkem bylo na těchto akcích odpracováno63hodin.       
Bratři a sestry, vážení hosté,
situace na úseku práce smládeží se výrazně nezměnila. Přesto je zde prvý možný krok ke zlepšení stavu.V minulém roce jsme do našeho sboru přijali po velmi dlouhé době mladého člena. Jedna se o Lucku Adámkovou, která však zůstává zatím osamocenou.Byli bychom velice rádi, aby tomu tak nebylo nadlouho. Vzhledem krostoucímu počtu obyvatel obce se zvedají i počty dětí. Myslíme si, že nyní je vhodná chvíle k získání dalších mladých členů, aby bylo možno začít s jejich přípravou.K řešení můžete svou agitaci, příkladem, ale i podnětnými nápady pomoci i vy sami.
Budeme-li se ohlížet na společenskou oblast naši činnosti, je třeba uvést, že na počátku letošního roku byl uspořádán společenský večírek v sále pohostinství Magera a před týdnem se uskutečnil ve stejném místě ten letošní. Hodnocení obou akcí bylo příznivé. Do oblasti společenského života patří i jiné, dnes již tradiční akce. Byl zorganizován již čtrnáctý ročník velikonočního pochodu do okolí našich obcí, tentokrát do Dolních Datyň. I tato akce,na jejímž startu se sešlo114  účastníků,byla úspěšná.Ti zúčastněni jsou bohatší o pěkný zážitek a zároveň udělali něco pro své zdraví.Dovolte, abychom vás již dnes pozval na ročník patnáctý, termín konání je stejný – velikonoční neděle, trasa zatím známanení, ale jistě bude zvolena nějaká pěkná. Snažte se přizvat další účastníky ať je nás ještě více. V tradičním termínu tj. poslední srpnovou sobotu se uskutečnila Brukaniáda na sportovišti „mezi lesy“.Soutěžní zápolení tříčlenných družstev v nezvyklých a recesních disciplínách přilákalo opět hodně soutěžících i množství diváků. Mimo již uvedených akcí bylo v prostorách hřiště mezi lesy pořádáno ještě tradiční stavění a kácení máje, smažení vaječiny a některé další akce. Mimo tradiční hasičské akce jsme se loni podíleli na organizaci „Dětského dne“ pořádaného obecním úřadem. Využili jsme toho k propagaci hasičské činnosti, všechny zúčastněné děti jsme provedli hasičskou zbrojnici a seznámili je s technikou i výzbroji. Následně byly organizovány pro děti zábavné soutěže. I při této akci jsme se přesvědčili, že v našich obcích jsou děti ve věku, ve kterém by se mohly v našem sboru uplatnit. Jen je třeba je do našeho kolektivu dovést. Všem, kteří se na přípravě a realizaci všech společenských akcí v loňském roce podíleli, a zdaleka to nebyli jen členové Sboru dobrovolných hasičů, ale i jejich rodinní příslušníci, patři obdiv a upřímné poděkování.
Nyní k vnitřnímu životu Sboru.Činnost organizace řídil po celý rok 9-ti členný výbor, který byl na minulé výroční valné hromadě zvolen.Výbor se scházel pravidelně každý prvý čtvrtek, později pak v prvou středu v měsíci a v případě potřeby častěji. V průběhu roku se sešel 14x. Protože se konaly i schůze s rozšířenou účasti členů lze některé považovat za schůze členské. Účast na výboru byla kolísavá, avšak v průměru 65-ti procentní. Tento výsledek je celkem uspokojivý. S povděkem znovu kvitujeme skutečnost, že se jednání nadále zúčastňují i další členové Sboru, kteří mají zájem o dění ve Sboru a při výborové schůzi mohou řešit své připomínky a nápady pro další činnost.Výborové schůze se budou konat v letošním roce po vzájemné dohodě každýprvýpátek v měsíci. Členská základna čítá k dnešnímu dni 60 členů, z toho je jeden mladý člen do 15-ti let. Z celkového počtu je 22 žen.  Počet členů se od loňského roku zvýšil o 3členy. Myslíme si, že základna je dostatečně široká, ale doplnění o mladé členy vřele přivítáme, stejně jako aktivní členy dospělé. Vpráci s členskou základnou se nezapomíná na zasloužilé členy, kteří se dožívají významných životních jubileí. Jistě si zaslouží poděkování a uznání za vše, co pro hasičskou organizaci udělali. V loňském roce jsme takto navštívili Lenku Muchovou, Jiřinu Bartošovou a Vladimíra Zahradníka.
Odpovídající pozornost je samozřejmě věnována hospodaření organizace. Zpráva kontrolní a revizní rady bude následovat v dalším průběhu valné hromady, takže se omezím na konstatování, že proběhly revize jak hospodaření s finančními prostředky, tak revize hospodaření s technickými prostředky tzn. vybavením a zařízením, které Sbor vlastní. Zde proběhla řádná inventura. Pro řádné zabezpečení majetku jeuzavřena pojistná smlouva hasičské zbrojnice. O výsledcích revizí i hospodaření bude hovořeno dále ve zprávě kontrolní a revizní rady Sboru. Pro úplnost předkládám pouze hlavní čísla o hospodaření:

 

Stav hotovosti a na účtu k 1.1.2015:   131 133,64 Kč         

Vydání za rok 2015: 124 194,50 Kč

 Příjem za rok 2015:  115 420,93 Kč

  Stav hotovosti a na účtu k 1.1.2016:122 360,07Kč   
     
Mimo finančních prostředků vlastníme ještě dvě akci Hasičské vzájemné pojišťovny.
 
Bratři a sestry, vážení hosté
předpokládám, že tím byl vyčerpán výčet těch hlavních činností naší organizace v roce 2015. Podle názoru výboru lze považovat dle dosažených výsledkůuplynulý rok za docela úspěšný. Ve zprávě bylo postupně prakticky hovořeno i o úkolech plánu letošního roku. Na dnešní valné hromadě si vytýčíme cíle odpovídající našim podmínkám. Přesto, si myslím, že jejich naplnění bude znamenat pro členy výboru Sboru a všechny ostatní členy, kteří se činnosti zúčastní pěkný kus práce. Nejlepším oceněním pak bude konstatování na příští valné hromadě, že nebylo třeba v obci likvidovat požár ani jinou havárii a pokud by bylo nutno přece jen zasahovat tak,aby byl tento zásah úspěšný.
     V oblasti represe předpokládáme pod vedením velitele a jeho zástupce další zlepšování výkonnosti požárních družstev i zásahové jednotky. S pracízásahové jednotky se úzce pojí komplexní péče o techniku, výzbroj a výstroj. Předpokládáme, že ve spolupráci s obecním zastupitelstvím se podaří dalšími postupnými kroky Sbor dovybavovat. Samozřejmě, že nejdůležitější záležitosti je řešení požárního vozidla.      Jak bylo v úvodu uvedeno, je rok 2016 rokem, kdy budeme vzpomínat devadesáté páté výročí založení sboru. Předběžně je termín slavnostní schůze a oslav stanoven na sobotu 25. června letošního roku. Doufáme, že se nám podaří akci připravit co nejlépe.
Vážení přítomni,
blíží se závěr hodnocení činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicích, dovolte nyní ještě poděkovat obecnímu zastupitelství za spolupráci v uplynulém roce 2015. Předpokládáme, že i v roce letošním bude se zastupitelstvím obce dobráspolupráce pokračovat. Nepokrytě přiznáváme, že hlavním problémem jsou samozřejmě finance, ale to snad platí dnes vždy a všude. Dovoluji si připomenout, že se musíme s maximálním úsilím snažit dosáhnout na možnou státní dotaci.
Bratři a sestry,
dovolte vyjádřit na závěr poděkování všem aktivním členům, kteří se podíleli na výsledcích naší činnosti v loňském roce. Poděkování patří samozřejmě i jejich rodinným příslušníkům, protože bez jejich tolerance a v mnohých případech bez jejich osobní účasti by nebylo možné těchto výsledků dosáhnout.
Závěrem dovolte, jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicíchvyjádřitpřesvědčení, že i úkoly roku 2016 budou splněny.Obsahem zprávy byly všechny podstatné věci a události, které se v roce 2015 staly. Jsme přesvědčeni, že členská základna má být informována objektivně a o to jsme se při přípravě zprávy snažili, svůj názor vyjádřete v následující diskusi.
Přeme vám v roce 2016 jménem výboru, pevné zdraví, trochu toho potřebného štěstí a mnoho úspěchů v práci i osobním životě. 
 
 
20.02.2016 10:31:45
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one