Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Zpráva o činnost sboru za rok 2013

velky znak zeleny.jpg
V oblasti prevence jsme se v rámci velmi omezených možností snažili o zvyšování požární bezpečnosti obce udržováním a posilováním zařízení požární ochrany a to údržbou sítě hydrantů počínaje a snahou o provádění osvěty mezi občany konče.
V průběhu roku 2013 nebyl na území Kaňovic zaznamenán žádný požár, což je jistě dobré konstatování. Proto se na úseku represe věnovala celá zásahová jednotka a z ní vytvořené družstvo mužů, někdy i družstva dvě, jak zdokonalování se v ovládání techniky v praxi, tak i teoretickému vzdělávání v rámci výcvikového roku. Zásahovou jednotku tvoří skupina členů sboru, která má předpoklady i podmínky k tomu, aby především v oblasti represe, aktivní činnosti na úseku výkonné požární ochrany, kdy je třeba fyzické i psychické odolnosti dokázali hodně. Velmi oceňujeme skutečnost, že se do této činnosti průběžně zapojují stále výrazněji mladí členové ze skupiny shromážděné kolem zástupce velitele Martina Bartečka. Poděkování je třeba však vyslovit samozřejmě i veliteli sboru Danielovi Kusákovi. Jejich společnou zásluhou je možné konstatovat, že je zde akceschopná zásahová jednotka, z níž je možno podle potřeb a okamžitého stavu tvořit, měnit a doplňovat soutěžní družstvo nebo družstva. Velitel i ostatní výkonní členové sboru, kteří mají za povinnost zúčastňovat se profesních vzdělávacích a odborných školení a seminářů tak v loňském roce činili bez výjimky. Velitel sboru i se svým zástupcem úspěšně absolvovali povinné periodické školení pro tyto funkce v Jánských Koupelích.
Jako každý rok se družstva mužů v loňském roce zúčastňovala soutěží v požárním sportu. První soutěž, okrskové kolo v požárním sportu, společně se soutěži sv. Floriána proběhla 27. 4. v Sedlištích. Výsledkem bylo třetí místo v okrsku a místo druhé v soutěži sv. Floriána. Následovala retro soutěž v požárním útoku za použití stříkaček PS 8, která se uskutečnila v Řepištích. Této soutěže se z naší strany zúčastnila dvě družstva mužů. Vystoupení bylo poznamenáno technickými problémy se stříkačkou PS 8 při útoku našeho mladého družstva a proto tentokrát bylo lepší družstvo složené z členů dříve narozených. Letos se soutěží nezúčastnilo naše družstvo žen, což je sice škoda, ale jak v předchozích létech ženy ukázaly je možno s jejich účasti nadále počítat. V měsíci září při oslavách 400. let od založení obce Kaňovice obě soutěžní družstva předvedla exhibiční vystoupení v soutěžení v požárním útoku. Z toho co bylo uvedeno je pro organizaci nejpodstatnější skutečnost, že naše zásahová jednotka je akceschopná a že se z tohoto základu dá vycházet pro budoucnost.
V závěru roku jsme se ještě zúčastnili závěrečného ročního okrskového cvičení, které tentokrát proběhlo u nás v Kaňovicích. Cílem bylo prověření dálkové dopravy vody při využití přírodního vodního toku v obci v kombinaci s cisternou. Cvičení prokázalo dobrou připravenost organizátorů i zasahujících sborů a splnilo svůj účel, což bylo konstatováno na vyhodnocení cvičení řídícím štábem.
Aby byl Sbor funkční, je třeba mít k dispozici akceschopnou techniku, výzbroj a výstroj. Naše aktivita se soustředila na ošetřování stávající techniky, výzbroje a výstroje. Vybavení sboru bylo doplněno o 8 kusů pracovních obleků PS 2. Dále se pokračovalo v úklidech a malých úpravách hasičské zbrojnice. Celkem bylo na těchto akcích odpracováno 69 hodin.
O provozuschopnost a údržbu techniky se starají členové výboru v čele se starostou Sboru, velitelem a strojníkem. Údržbu jak vozidla, tak výzbroje děláme svépomocí. Důležité je, že naše vozidlo AVIA ještě prošlo technickou prohlídkou a je tedy zatím připraveno k dalšímu využití. V průběhu roku bylo odpracováno na údržbě techniky 68 hodin.
Situace na úseku práce s mládeži se bohužel nezměnila, děti nebo dorostenci v našem sboru nejsou. V členské základně není k dnešnímu dni ani jeden člen mladší osmnácti let. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel obce se zvedají i počty dětí. Dle některých zjištění by byl i zájem ze strany některých rodičů. Nyní je zde však již i závažný problém a to v obsazení místa vedoucího mládeže. V březnu při oslavách 40. let trvání hry pro mládež Plamen, byl odměněn za dlouholetou činnost na úseku práce s mládeži náš člen bratr Jaroslav Kašper. Je dobré si připomenout doby, kdy se tvrdilo, že Kaňovice vládnou širokému okolí v kategorii mladších i starších žáků.
Při hodnocení společenské oblasti naši činnosti je třeba uvést, že na počátku letošního roku byl uspořádán společenský večírek v sále pohostinství Magera a před týdnem se uskutečnil ve stejném místě ten letošní. Hodnocení obou akcí bylo příznivé. Do oblasti společenského života patří i jiné, dnes již tradiční akce. Byl zorganizován již dvanáctý ročník velikonočního pochodu do okolí našich obcí. I tato akce byla úspěšná i když vzhledem k vánočnímu počasí s 60-ti centimetry sněhu byla účast nižší. Těm 62 účastníkům, kteří i v tomto počasí pochod absolvovali patří absolutorium. Již je připraven ročník třináctý, termín konání je stejný – velikonoční neděle, trasa není zatím známa. Bohužel vlivem špatného počasí se neuskutečnila ani tradiční Brukaniáda. Jak jsem již dříve uvedl, zúčastnili jsme se oslav založení obce Kaňovice, kde jsme se na žádost obecního zastupitelstva podíleli na zajištění občerstvení. Před tou akci vyrobili členové sboru stoly a lavice určené pro účastníky oslav. Masívní, ale přitom přenosné stoly a lavice budou sloužit i při pořádání dalších akcí. Hlavní zásluhu na jejich zkonstruování mají Vladimír Vrubel a Martin Ondračka. Mimoto již uvedených akcí bylo v prostorách hřiště mezi lesy pořádáno ještě tradiční stavění a kácení máje, smažení vaječiny a některé další akce, opět vždy se slušnou účasti.
Činnost organizace řídil po celý rok 9-ti členný výbor. Podle zažitého zvyku se výbor scházel pravidelně každý prvý čtvrtek v měsíci a v případě potřeby častěji. V průběhu roku se sešel 13x. Protože se konaly i schůze s rozšířenou účasti členů lze některé považovat za schůze členské. Účast na výboru byla kolísavá, avšak v průměru 65-ti procentní. Tento výsledek je celkem uspokojivý. Vzhledem k úmrtí místo starostky sboru budou dnes provedeny doplňovací volby. Výborové schůze se budou konat opět každý prvý čtvrtek v měsíci. Členská základna čítá k dnešnímu dni 60 členů, všichni jsou starší 18-ti let. Z celkového počtu je 21 žen. Počet členů se od loňského roku snížil o 2 členy. V práci s členskou základnou se nezapomíná na zasloužilé členy, kteří se dožívají významných životních jubilejí. Jistě si zaslouží poděkování a uznání za vše, co pro hasičskou organizaci udělali. V 2013 jsme takto postupně navštívili Jaroslava Kašpera, Marii Poláchovou a Marcelu Ondračkovou. Rovněž bylo blahopřáno ke svatbě Kamilu Vrublovi.
Odpovídající pozornost je samozřejmě věnována hospodaření organizace. Proběhly revize jak hospodaření s finančními prostředky, tak revize hospodaření s technickými prostředky tzn. vybavením a zařízením, které Sbor vlastní. Zde proběhla řádná inventura.


Pro úplnost předkládám pouze hlavní čísla o hospodaření:

Vydání za rok 2013: 75 915 ,- Kč
Příjem za rok 2013: 95 297,- Kč
Stav hotovosti a na účtu k 1.1.2014: 114 780,31 Kč
03.05.2015 10:56:44
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one