Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.
Řídící učitel - Josef VLČEK. Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou svolat všechny obětavé občany z obce a okolních osad a vytvořit Sbor dobrovolných hasičů na území Kaňovic. První přípravná schůze se konala již 7. listopadu 1920. Na této schůzi byli zvoleni do zřizujícího výboru tito občané:
Josef VLČEK - učitel
František VANĚK - rolník
František MAGERA - hostinský
Josef PASTRŇÁK - hostinský
Čeněk ONDRAČKA - rolník
Těchto pět občanů vypracovalo spolkové osnovy a předložilo je ke schválení zemské vládě Slezské. I bez schválení stanov bylo přikročeno ke svolání ustavující valné hromady. Ustanovující výbor oznámil její svolání na den 2. ledna 1921, ve dvě hodiny odpoledne do místní školy. Tohoto aktu se zúčastnilo 38 z tehdy již 46 členů organizace. Pod vedením učitele Josefa Vlčka byla provedena volba prvého výboru Sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicích. Starostou Sboru byl zvolen Čeněk Ondračka, Kaňovice č. 8, velitelem Čeněk Bartek - horník, Bruzovice č. 119, jednatelem jednomyslně zvolen učitel Josef Vlček a pokladníkem Dominik Kulhánek, Bruzovice č. 82.
Rok 1924 se stal v historii hasičů z Kaňovic důležitým mezníkem. V tomto roce totiž byla postavena první hasičská zbrojnice. Byla to dřevěná budova na pozemku Františka Magery. V tomtéž roce byla zakoupena starší hasičská ruční stříkačka
Stříkačka byla předána do užívání společně s hasičskou zbrojnici dne 24. července 1924. Byla to veliká sláva, bohužel průběh slavnosti byl narušen požárem stodoly občana Jana Bártka v Kaňovicích č. 20. Na druhé straně byla nová stříkačka ihned vyzkoušena v praxi a ukázalo se jakým výborným pomocníkem je. V tomto období v obci vůbec často hořelo. V roce 1924 zasahoval Sbor při požáru celkem 5x, v roce 1925 pak 3x, stejně jako v roce 1927.
DSCN0562.JPG
DSCN0555.JPG
DSCN0561.JPG
V roce 1931 byla postavena věž k požární zbrojnici a dále pokračovalo vybavování Sboru.
V té době se již kaňovští hasiči zúčastňovali i soutěží. Při oslavách 10. výročí založení se konalo pak okrskové cvičení přímo v Kaňovicích. Zúčastnili se i cvičení pořádaných u příležitosti župních sjezdů a okrskových cvičení v Řepištích a Václavovicích. U požáru zasahoval Sbor  v roce 1930 2x, v roce 1932 jednou a v roce 1934 pak 2x. Dne 29. července 1934 pořádali hasiči opět výlet a situace z otevření hasičské zbrojnice se opakovala. Požár u Josefa Karase zničil část úrody a to ještě včasným zásahem bylo zabráněno dalším velkým škodám. V tomtéž roce byla vybudována nová vodní nádrž na pozemku Jana Šeligy a v roce následujícím pak opravena jiná nádrž na pozemku Adolfa Zahradníka.
V roce 1935, přesně dne 24. března, byla provedena i změna ve vedení Sboru. Čeněk Ondračka byl jmenován čestným starostou a František Magera čestným velitelem. Byli nahrazeni novými mladšími členy. V té době vyvíjela organizace hasičů nejrůznější činnost, mimo jiné úspěšně zvládli i činoherní představení ochotnického divadla.
Pomalu však  přichází doba, na kterou jistě nikdo rád nevzpomíná, období Mnichova, doba okupace. Ještě předtím však začala dříve bohatá činnost upadat. Příčinou bylo i to, že mnoho mladých členů bylo povoláno na vojenskou službu. Přesto byli čtyři členové vyslání na župní školu. Po 5. březnu 1939 a vytvoření protektorátu Čechy a Morava byla činnost velmi slabá. Omezovala se jen na výjezd k požárům a občasnou schůzovací činnost.
Zato ihned po osvobození republiky se původní činnost začala urychleně obnovovat. Na jaře 1946 byla zakoupena nová motorová stříkačka, která byla dána do užívání při příležitosti 25.-ti let trvání Sboru v červenci 1946.
20.8.1946 bylo rozhodnuto o stavbě nové hasičské zbrojnice. Nová zbrojnice bude postavena na hranici pozemků Jana Poledníka a Adolfa Zahradníka.
20.10.1946 byl položen základní kámen. Jednalo se o velkorysou slavnost.

Hned v počátku roku
 1947 započali členové Sboru za pomoci ostatních občanů svoz materiálu na stavbu zbrojnice. Ještě v tomto roce byla hrubá stavba pod střechou.Nesmírné úsilí se odrazilo ve skutečnosti, že nová hasičská zbrojnice byla dána do užívání již v roce 1948.
Již 30.1.1949 se zde konala výroční valná hromada. Na jaře téhož roku byl zakoupen starší nákladní automobil PRAGA ALFA.

 
auto.jpg
auto2.jpg
auto3.jpg
has.jpg
V létech 1950-56 je aktivita poněkud menší. Důležité je, že v tomto období v obci nehořelo. V roce 1957 byl zvolen nový velitel Oldřich Polách a i díky jemu se podařilo organizaci výrazně omladit.
Poprvé bylo ve Sboru založeno družstvo žáků.
Rok 1961 byl rokem oslav 40. let trvání Sboru. Slavnost probíhala 9. července a tehdy byl hasičům předán požární vůz TATRA 805. V tomtéž roce bylo bohužel nutno zasahovat u požáru stodoly Albína Magery a v roce následujícím pak hořelo v bývalém vojenském prostoru. Zásah byl úspěšný a díky hasičům byly zachráněny nemalé hodnoty. V roce 1962 se zasahovalo 2x, v roce následujícím jednou a o rok později opět 2x.
V roce 1963 reprezentují malou obec Kaňovice  v okrskové soutěži tři družstva, jedno mužů a dvě žákovská. Starší žáci svou soutěž vyhráli a v okresním kole kde postoupili obsadili ze 17-ti družstev 4. místo. Byl  to veliký úspěch nejmenší jednoty v okrsku. Situace se opakuje i v létech 1964 a 1965. .Starší žáci nadále vládnou okrsku, když např. v roce 1968 obsadili dokonce prvá dvě místa.
Jak už však život přináší změny došlo i v naší organizaci k postupnému útlumu z něhož jsme se vymanili až v roce 1971, v roce kdy jsme oslavili 50. let trvání Sboru. Od roku 1973 se však výbor dostává do nesnází v oblasti nejdůležitější, tj. v práci se zásahovou jednotkou. Po dva roky se nepodařilo sestavit ani jedno družstvo do soutěží. Příčinou byla částečně skutečnost, že podstatná část požárního družstva odešla na dvouletou základní vojenskou službu.
 
V roce1980 bylo provedeno nové pokrytí střechy požární zbrojnice, natření oken, dveří, okapových žlabů a svodů.Preventivní činnost v tomto období byla v obci dobrá a nebylo nutno likvidovat žádný požár.
V létech 1990 - 1991 byl shromažďován materiál na renovaci elektroinstalace v celé budově hasičské zbrojnice. V roce 1991 byla pak rekonstrukce provedena. V tomtéž roce byl také obnoven původní název organizace - Sbor dobrovolných hasičů. Tento administrativní zásah byl důsledkem celkové změny v organizaci požární ochrany v rámci státu.Období dalších let do roku 1996 je možno označit jako léta celkové konsolidace činnosti Sboru.  Velmi důležitým mezníkem se stal rok 1993, kdy se podařilo díky pochopení obecního úřadu zakoupit speciální vozidlo AVIA 31 a stříkačku PS 12.
V tomto období dochází k výměně velitele Lumíra poledníka za Daniela Kusáka.T en se svým zástupcem Martinem Ondračkou dovedl činnost především zásahové jednotky výtečně aktivovat.
Krátce po sobě nás navždy opustili dlouholetý starosta Sboru Petr Ondračka a hospodářka Jindřiška Kulhánková. Byli jsme nuceni přistoupit k radikální obměně složení výboru, což se nám podle dalšího průběhu činnosti povedlo. Starostou Sboru se stal Vladimír Vrubel a hospodářkou Lenka Slívová. Bohužel po dlouhé době došlo v naši obci k dvěma požárům.
v roce 1997, došlo k několika událostem, které je třeba zaznamenat. K těm nepříjemným patřila hlavně nepřízeň počasí a povodňová situace, která se sice v obci vzhledem k její poloze neprojevila ve své nejhorší podobě, přesto však bylo v několika případech nutno výpomoci spoluobčanům při ochraně majetku. Tou příjemnější události bylo založení po mnoha létech malého kolektivu mladých hasičů, v té době pouze 5-ti členného. Z tohoto základu však vedoucí mládeže Petr Kulhánek postupně vytvořil skupinu celkem 16-ti člennou. Je možné konstatovat, že v té době Kaňovice obsazují pravidelně všechny dostupné akce pořádané pro kolektivy mladých hasičů. Za tento obrovský kus  velmi nesnadné práce patří Petrovi a všem, kteří mu pomáhali velké poděkování.
V roce 1998 došlo pak v historii Sboru k dalšímu mezníku - poprvé v historii Sboru se do soutěže požárních družstev zapojilo družstvo žen a od té doby se soutěže sv. Floriána zúčastnily naše ženy ještě několikrát. V roce 1999 v Kaňovicích po několika létech opět hořelo - při bouřce došlo k požáru rodinného domku. Zanedlouho jsme se podíleli na zásahu při likvidaci požáru hospodářské budovy v Bludovicích.
autonaše.jpg
stříkačka.JPG
sřikačka2.JPG

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one