Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.
2208_komin1.jpg
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení vlády nahradilo stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanovilo podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Vypalování komína
Vypalováním komína se rozumí odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. Provádí se pouze tehdy, pokud nelze usazeniny odstranit jiným způsobem, a za předpokladu, že komín je odolný vůči účinkům hoření. Komín může vypalovat pouze kominík nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby!!! Vypalování komína musí majitel stavby oznámit místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dní předem.


Obecně
Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen nařízení vlády). Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (tj. spalinové cesty) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru!
Zásady
Zanedbaná údržba komína, kouřovodu a spotřebiče paliv, nebo i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Abyste předešli těmto nepříjemnostem, dodržujte základní pravidla: instalujte a používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv, dodržujte návod výrobce, popř. návod technicky nebo funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče, objednejte si kominickou firmu a umožněte jí provést kontrolu a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, zajistěte volný přístup ke komínům a jejich čistí- cím zařízením, odstraňte závady zjištěné při kontrole nebo čiš- tění spalinové cesty a spotřebiče paliv (do doby odstranění závady nepoužívejte spalinové cesty a spotřebiče paliv), před zahájením topné sezóny pečlivě zkontrolujte řádné upevnění kouřovodu a zda není spotřebič paliv nebo kouřovod někde propálený.
 
Požár komína
snažte se jednat v klidu a s rozvahou, co nejdříve oznamte požár na tísňovou linku 150 nebo 112, požár v komíně nikdy nehaste vodou (komín by popraskal nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu), v případě požáru komínu haste shora suchým pískem. Zkuste obhodit vnitřní stěny komínové- ho tělesa malým množstvím písku po lopatkách; můžete použít i práškový nebo sněhový hasicí přístroj, Pozor! Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče, pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Zanedbanou údržbou komínu zvyšujete možnost vzniku požáru.

Kontrola a čištění spalinové cesty
Kontrolou spalinové cesty se provádí posouzení komína, přístupu k vymetacím, čistícím a kontrolním místům, požární bezpečnosti stavby atd. Čištěním spalinové cesty se odstraňují a vybírají pevné usazeniny a znečišťující části nebo kondenzáty ze spalinové cesty. Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví – kominík. U spotřebičů na pevná paliva do jmenovitého výkonu 50 kW lze provádět čištění spalinové cesty své pomocí.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje však i přesto doporučuje spolehnout se na odborníky – kominíky.

Revize spalinové cesty
před jejím uvedením do provozu, po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin.
Revizi spalinové cesty může provést kominík, ale pouze ten, který je zároveň: revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, revizním technikem spalinových cest. O provedené kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty Vám kominík s příslušnou odborností vydá písemnou zprávu (vzory jsou uvedeny v nařízení vlády). Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy.
 
 
 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava-Zábřeh
www.hzsmsk.cz
komíny.png
slide_7.jpg
05.08.2015 17:54:24
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one